Mikroprzedsiębiorca a obowiązek JPK od 2018 roku

Zgodnie z art. 104 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcą jest przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełnił łącznie dwa warunki:

  • zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników,
  • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro.

Przeliczenia wartości na dany rok, dokonuje się według średniego kursu z ostatniego dnia roku poprzedniego. W roku 2016 limit wynosił 8 523 000 zł.

Zatem mikroprzedsiębiorcą będzie każdy podmiot prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, zatrudniający mniej niż 10 pracowników.

W przypadku przekroczenia w dwóch ostatnich latach wartości średniego rocznego zatrudnienia, ponad 9,99 (przeliczamy średniorocznie na etaty stąd pojawić się mogą liczby ułamkowe) przedsiębiorca zostaje zakwalifikowany do grupy Małych podatników (obowiązek jpk od stycznia 2017), nawet jeżeli jego obroty są niższe niż 2 mln EURO.

W odniesieniu do składania informacji JPK przez mikroprzedsiębiorców, ustawodawca przewidział okres przejściowy.

Obowiązek przesyłania danych w formie plików JPK powstanie:

ewidencje VAT (plik JPK-VAT) miesięcznie bez wezwania organu podatkowego: od 1 stycznia 2018 r.

dane do e-kontroli (wszystkie pliki JPK) na wezwanie organów podatkowych: od 1 lipca 2018 r.

Czy obowiązkowa wysyłka JPK_VAT dotyczy Twojej firmy?

Mikroprzedsiebiorcą jest zatem każda jednoosobowa działalność gospodarcza, nawet jeżeli nie zatrudnia pracowników. Zatem od stycznia 2018 roku wszystkie firmy będą musiały sprostać obowiązkowej, co miesięcznej (bez względu na to czy deklaracje składane są kwartalnie czy miesięczne) wysyłce JPK VAT do Ministerstwa Finansów.

JPK w praktyce

Wprowadzenie Jednolitych Plików Kontrolnych przede wszystkim stanowi duże ułatwienie dla organów podatkowych, ponieważ pozwala na zautomatyzowanie weryfikacji danych podatkowych, jak i ujednolicenia i szybszego przeprowadzania czynności kontrolnych i sprawdzających. Wprowadzenie JPK pozwoli na efektywne zarządzanie zespołami realizującymi czynności kontrolne.

Jednolite Pliki Kontrolne będą miały dodatkowo, pozytywny wpływ na działanie przedsiębiorstw, pozwolą one na przeprowadzenie wewnętrznych audytów w celu wykrycia nieprawidłowości w księgach. Dzięki temu przedsiębiorcy będą mogli stale monitorować sytuację swojego przedsiębiorstwa.

Z punktu widzenia przedsiębiorcy, przeprowadzanie elektronicznej kontroli przez organy skarbowe będzie mniej uciążliwe niż dotychczasowa forma, ponieważ nie będą one przeprowadzane, co do zasady, w siedzibie firmy. W przypadku pozytywnego wyniku audytu ingerencja organów podatkowych w firmę będzie zerowa. Fakt ten w znaczny sposób zachęca mikroprzedsiębiorców do korzystania z jednolitych plików kontrolnych, w celu ograniczenia ingerencji organów podatkowych, w czasie kontroli jak i do zapewnienia sobie bezpieczeństwa prawno-podatkowego jeszcze przed wprowadzeniem obowiązku.

Sposób przekazania JPK-VAT urzędom skarbowym

Mikroprzedsiębiorcy JPK wysyłać powinni do Ministra Finansów, skąd dane zostaną przekazane odpowiednim urzędom skarbowym. Mowa tutaj o strukturze JPK_VAT czyli rejestrze sprzedaży i zakupu VAT. Podmioty zobowiązane do składania JPK, muszą obowiązkowo w formie elektronicznej dokonywać wysyłki rejestrów, w tym celu stworzona zostanie specjalna platforma, jednakże obecnie podatnicy do tego zobowiązani Jednolity Plik Kontrolny wysyłają przy pomocy podpisu elektronicznego lub ePUAP.

Potwierdzeniem poprawnej wysyłki JPK jest możliwość pobrania UPO, czyli Urzędowego Potwierdzenia Odbioru. W sytuacji, gdy konieczne jest udowodnienie, że JPK faktycznie zostało wysłane UPO chroni przedsiębiorcę potwierdzając wysyłkę dokumentów.

Konsekwencje niewysłania JPK lub przekazania raportu z błędami

Plik JPK_VAT jest formą dokumentu księgowego. Nie powinien więc zawierać błędów i być sporządzany nierzetelnie. Jeżeli błąd powstanie można go skorygować. Ale jeżeli błąd powstanie a przedsiębiorca nie podejmie się naprawienia go, Urząd może nałożyć karę. Wysokość kary będzie zależna od tego czy czyn zostanie zakwalifikowany do wykroczeń skarbowych (wówczas grzywna do wysokości 20-krotniości płacy minimalnej czyli do ok 40.000 zł w roku 2017) czy do przestępstwa skarbowego (kara od 10-120 stawek dziennych, a stawka dzienna może wynosić od 1/30 płacy minimalnej aż do jej 400-krotności). Należy zatem rzetelnie podejść do obowiązku jakim jest sporządzanie i wysyłanie pliku JPK_VAT.