KANCELARIA PODATKOWO-RACHUNKOWA
Razem od 1990 roku

Podatek dochodowy od osób prawnych

Podatek dochodowy od osób prawnych

okres obowiązywania:  od  01.01.2018 r. do  31.12.2018 r.
Podatek dochodowy wynosi:

– 19% podstawy opodatkowania,

– 15% podstawy opodatkowania w przypadku małych podatników oraz podatników rozpoczynających działalność – w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność (z wyjątkiem podatników wymienionych w art. 19 ust. 1a updop oraz podatkowych grup kapitałowych),

– od określonych w art. 7b ust. 1 pkt 1 updop, przychodów z dywidend oraz innych przychodów (dochodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium RP –  19% uzyskanego przychodu (dochodu),

– od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej uzyskanych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium RP – 19% podstawy opodatkowania,

– od przychodów ze środka trwałego będącego budynkiem, o którym mowa w art. 24b ust. 1 updop, położonego na terytorium RP, którego wartość początkowa przekracza 10.000.000 zł – 0,035% podstawy opodatkowania za każdy miesiąc; obowiązek podatkowy powstaje wyłącznie w przypadku, gdy wspomniany budynek został oddany w całości albo w części do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze.

Podatek dochodowy z tytułu przychodów uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podmioty, które nie mają na terytorium RP siedziby lub zarządu
Stawka*)
Przychody
20%
z odsetek, z praw autorskich lub praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego, za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how), **)
z opłat za świadczone usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej, wykonywanej przez osoby prawne mające siedzibę za granicą, organizowanej za pośrednictwem osób fizycznych lub osób prawnych prowadzących działalność w zakresie imprez artystycznych, rozrywkowych lub sportowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
z tytułu świadczeń: doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze
10%
z tytułu należnych opłat za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w portach polskich przez zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handlowej, z wyjątkiem ładunków i pasażerów tranzytowych,
uzyskane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z lotniczego rozkładowego przewozu pasażerskiego, skorzystanie z którego wymaga posiadania biletu lotniczego przez pasażera

*) Stawka może być zmodyfikowana postanowieniem stosownej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

**) Do przychodów tych ma zastosowanie zwolnienie od podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 3 updop.

Podstawa prawna: Art. 19, 21, 22, 24a i 24b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1036 ze zm.) oraz art. 6 ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. poz. 1291).

źródło: http://www.wskazniki.gofin.pl

Szybki kontakt!
+
Wyślij!