KANCELARIA PODATKOWO-RACHUNKOWA
Razem od 1990 roku

Regulamin

Regulamin


 

§ 1.
Regulamin określa zasady świadczenia usług tzn rozliczenia pit drogą elektroniczną, z wykorzystaniem Internetu, poprzez stronę https://biuro-kuba.pl/produkt/rozliczenie-roczne-pit-zeznanie-podatkowe/.

§ 2.
Postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie stanowią regulamin świadczenia usług w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz.1204) .

§ 3.
Usługi świadczone są w formie elektronicznej, za pośrednictwem Internetu.

§ 4.
Aby wykupić usługę rozliczenia rocznego, najpierw należy dokonać rejestracji na stronie oraz dokonać płatności.

1. Rejestracja jest bezpłatna i oznacza :

zaznajomienie się i akceptację Regulaminu Świadczenia Usług wykonywanych przez Kancelarię Podatkowo Rachunkową KUBA zwaną dalej Wykonawcą ,
wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym, przez Kancelarię Podatkowo Rachunkową KUBA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w celu realizacji zamówienia, a w szczególności na przesyłanie informacji drogą elektroniczną.

§ 5.
Po dokonaniu płatności , należy przesłać na nasz adres e-mail sklep@biuro-kuba.pl wszystkie niezbędne informacje do rozliczenia.

§ 6.
W ramach wykupionego rozliczenia Klient ma prawo do pytań dodatkowych związanych ze swoją sprawą, przedstawionych w ciągu siedmiu dni od daty przygotowania rozliczenia.

§ 7.

1. Wykonawca każdorazowo odstąpi od zawartej umowy, jeżeli Klient będzie oczekiwał rozliczenia niezgodnego z przepisami prawa, bądź dostarczy treści o charakterze bezprawnym.
2. Wykonawca ma również prawo odmowy przygotowania rozliczenia rocznego, w przypadku gdy jej treść powodowałaby naruszenie prawa.
3. W sytuacjach, określonych w pkt 1 i 2 niniejszego paragrafu Wykonawca poinformuje Klienta o fakcie niemożliwości przygotowania rozliczenia w ciągu 3 dni od daty otrzymania pełnej dokumentacji z zastrzeżeniem paragrafu 11 niniejszego Regulaminu.
4. W przypadkach określonych w pkt 1 i 2 niniejszego paragrafu Wykonawca zachowuje prawo do 50 % otrzymanego wynagrodzenia.

§ 8.
1. Klient ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. Dajemy Państwu możliwość anulowania zlecenia do 14 dni.
2. Klient poinformuje o odstąpieniu od umowy składając oświadczenie w tej sprawie listem poleconym na adres : Kancelaria Podatkowo Rachunkowa KUBA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa ul.Pogodna 36 20-337 Lublin
3. Odstąpienie od umowy przez Klienta powoduje jej rozwiązanie.
4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta, Wykonawca zachowuje prawo do 50 % otrzymanego wynagrodzenia za zapoznanie się z dokumentacją.

§ 9.
Strona dostępna jest 24 godziny na dobę, we wszystkie dni roku. Jednakże Wykonawca zastrzega sobie możliwość dokonywania przerw spowodowanych nagłymi wypadkami, bądź też konserwacją.

§ 10.
Usługi świadczone są w dni robocze, od poniedziałku do piątku, z pominięciem dni wolnych od pracy, niedziel i świąt, w godzinach od 8:00 do 16:00.

 

§ 11.
Termin do przygotowania rozliczenia liczy się od momentu uzyskania przez Wykonawca pełnych danych od Klienta, dotyczących stanu faktycznego, stanowiącego podstawę do przygotowania rozliczenia rocznego.

§ 12.
1. Kancelaria Podatkowo Rachunkowa KUBA świadczy usługi poprzez specjalistów ds. rachunkowości, finansowych i podatkowych
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przygotowanie rozliczenie na zasadach określonych w ustawie o doradztwie podatkowym z dnia 05 lipca 1996 roku (j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 41,poz.213).
3. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za przygotowane rozliczenie, jeżeli Klient nie podał wszystkich informacji o stanie faktycznym lub jeżeli celowo zataił informacje o stanie faktycznym.
4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu transmisji danych/usług drogą internetową, w przypadku, gdy:
transmisja nie powiodła się ze względu na awarię sieci, powstałą z winy Operatora;
transmisja danych/usług nie powiodła się w wyniku bezpośredniej konsekwencji działań lub zaniechań Operatora, zawinionego przez Operatora braku ciągłości w dostarczaniu usług.

§ 13.
1. Klient, który zgłasza zastrzeżenia do wykonanej usługi , ma prawo do złożenia reklamacji w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
2. Reklamacja jest zgłaszana przesyłką poleconą na adres : Kancelaria Podatkowo Rachunkowa KUBA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa ul.Pogodna 36 20-337 Lublin lub na adres e-mail reklamacje@biuro-kuba.pl
3. Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie 7 dni roboczych od daty wpływu zgłoszenia z uwzględnieniem postanowień paragrafu 11 niniejszego Regulaminu.
4. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail podany przez Użytkownika.
5. W przypadku uwzględnienia reklamacji usługa zostanie wykonana ponownie bez dodatkowych kosztów w terminie 7 dni od daty uwzględnienia reklamacji z uwzględnieniem postanowień paragrafu 11 niniejszego Regulaminu.
6. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Klient zostanie poinformowany o prawie dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

§ 14.
Wykonawca zobowiązany jest do zachowania tajemnicy zawodowej na zasadach określonych w ustawie o doradztwie podatkowym z dnia z dnia 05 lipca 1996 roku (j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 41,poz.213).

§ 15.
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej i od tego dnia ma zastosowanie do umów zawieranych za pośrednictwem strony.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych obowiązujących ustaw.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!