KANCELARIA PODATKOWO-RACHUNKOWA
Razem od 1990 roku

Wskaźniki

2

O tym, czy jednostka przekracza limit zobowiązujący do prowadzenia pełnej rachunkowości, decyduje przychód jednostki w poprzednim roku obrotowym.

Przekroczenie kwoty 8 595 200 zł (2 000 000 euro) przychodów netto w roku 2016 oznacza konieczności przejścia na księgi rachunkowe od 1 stycznia 2017 r.

ROK OBROTOWYLIMIT WG USTAWYLIMIT W ZŁ*
20172 .000.000 Euro8 595 200 zł
20161.200.000 Euro5 092 440 zł
20151.200.000 Euro5 010 600 zł
20141.200.000 Euro5 059 560 zł

*Kurs średni euro NBP na dzień:

03.10.2016 r. – 4,2976 zł

01.10.2015 r. – 4,2437 zł

30.09.2014 r. – 4,1755 zł

30.09.2013 r. – 4,2163 zł

Księgi rachunkowe muszą prowadzić osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych i spółki partnerskie, a także spółdzielnie socjalne, które w roku 2016 osiągnęły przychody wyższe niż 2.000.000 euro w przeliczeniu na PLN.

Warto zapamiętać!

W związku ze zmianą prowadzonej ewidencji księgowej należy złożyć formularz aktualizacyjny, w którym wskazuje się rodzaj prowadzonej dokumentacji rachunkowej.

Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych i spółki partnerskie mogą z własnej inicjatywy przejść na księgi rachunkowe, nawet jeśli osiągane przez nich przychody nie przekraczają limitu 8 595 200 zł.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t. jedn. Dz. U. z 2002r., Nr 76, poz.694 z późn. zm.): „Art. 2. 1. Przepisy ustawy o rachunkowości, zwanej dalej ustawą, stosuje się do mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: (…)

2)  osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 2.000.000 euro(…)”

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych to specjalny fundusz tworzony przez pracodawców na finansowanie działalności socjalnej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z Funduszu oraz na dofinansowanie zakładowych obiektów socjalnych.

Środki pieniężne przeznaczone na cele Funduszu gromadzone są przez pracodawcę na wyodrębnionym w tym celu rachunku bankowym, wpłacane w terminach oraz wydatkowane na cele określone przez przepisy.

Zasady tworzenia przez pracodawców Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz zasady gospodarowania jego środkami określa ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm)

Wprowadzone w ciągu ostatniego roku zmiany w uregulowaniach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dały pracodawcy całkowitą swobodę decydowania o zakresie świadczeń socjalnych.

Obecnie pracodawca może:

nie wypłacać świadczenia urlopowego ani nie tworzyć funduszu;

wypłacać świadczenie urlopowe w dowolnej wysokości, nie wyższej od odpisu podstawowego;

tworzyć fundusz w dowolnej wysokości, nie wyższej niż limity odpisów.

Pracodawcy według stanu na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty mogą nie tworzyć funduszu i nie wypłacać świadczenia urlopowego, lecz wymaga to uzgodnienia z reprezentantem załogi.

Pracodawcy zatrudniający mniej pracowników o swoich decyzjach informują pracowników w styczniu każdego roku w sposób przyjęty w ich zakładach pracy.

ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ SOCJALNY W 2015 ROKU

Wysokość corocznych środków przeznaczonych na realizację założeń regulaminy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

to dokonany odpis na fundusz naliczany na podstawie przeciętnej liczby zatrudnionych.

UWAGA: W 2015 roku nie zmieni się wysokość odpisów na ZFŚS w stosunku do roku poprzedniego. Ministerstwo Finansów

zamroziło wysokość odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, co w praktyce oznacza, że w tym roku pracodawca

przekazuje na fundusz socjalny odpisy w takiej samej wysokości jak w 2014 r. Wynika to z art. 1 projektu tzw. ustawy

okołobudżetowej na rok 2015.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!