Dla organizacji pozarządowych

Dla NGO

Formy działania organizacji pozarządowych NGO wymuszają dostosowanie usług księgowych i finansowych do specyficznych wymogów prawa, sposobów finansowania i zarządzania NGO.

Nasza firma doskonale zna specyfikę Organizacji Pozarządowych. Codzienne stykamy się z jej problemami i wyzwaniami.

Realizując zadania pożytku publicznego finansowane z różnych źródeł publicznych, prywatnych, środków europejskich należy wypełniać wymogi nałożone przez grantodawców – instytucje finansujące. Wymogi te w dużej mierze dotyczą księgowości i finansów. Rachunkowość w trzecim sektorze NGO jest dziedziną nową, zmienną i wymagającą stałego uzupełniania wiedzy. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych w organizacjach pozarządowych wymagają znajomości takich zagadnień, jak odrębność rachunkowa realizowanych projektów i programów, działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego czy prowadzonej działalności gospodarczej.

Sektor pozarządowy obowiązują odrębne przepisy podatkowe i zasady sprawozdawczości finansowej. Organizacje pozarządowe prowadzą często projekty finansowane ze środków europejskich, których wydatkowanie wymaga przestrzegania regulacji dotyczących rachunkowości, a także realizacji trudnych procedur budżetowania i rozliczania środków. Wszystkie te zagadnienia są doskonale znane naszemu zespołowi. Stale rozwijamy naszą wiedzę i kompetencje w zakresie rachunkowości i finansów organizacji pozarządowych – NGO.

Członkowie naszego zespołu mają wieloletnie doświadczenie w księgowości, finansach i zarządzaniu organizacjami pozarządowymi.

Współpracujemy z ekspertami branży NGO: prawnikami, specjalistami od podatków, finansowania działalności ze środków publicznych i europejskich specjalizujących się w trzecim sektorze, by móc jak najlepiej świadczyć nasze usługi.